juridische informatie

 • Brandweerzone Centrum en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

  Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

  Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

  Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de zone Centrum of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. De zone Centrum of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

  Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de zone Centrum of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

  Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.
   

 • De brandweerzone Centrum is gemachtigd om op basis van een nummerplaat volgende gegevens te verkrijgen bij de kruispuntbank van de voertuigen: naam, voornaam en adres van de eigenaar van het voertuig alsook de datum van inschrijving, het merk en type van het voertuig. Meer informatie over deze machtiging kan u steeds opvragen via info@brandweerzonecentrum.be
   
 • Brandweerzone Centrum gebruikt de volgende disclaimer bij het mailverkeer: “Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de inhoud van deze documenten - in welke vorm ook - door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is dan ook verboden.
  Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen of hebt u niet het recht om hem te lezen, dan mag u de informatie uit het bericht niet openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden of doorgeven aan derden. U wordt verzocht de afzender op de hoogte te brengen en het bericht definitief te vernietigen.
  De e-mail en bijgevoegde bestanden zijn via een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Die controle garandeert echter niet dat ze volledig virusvrij zijn. De Zone Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen in haar e-mailverkeer.”

 • Volgens art. 90 Wet Civiele Veiligheid heeft eenieder de mogelijkheid om kennis te nemen van de begroting van de zone.  U kunt inzage verkrijgen op eenvoudig verzoek aan brandweer.openbaarheidvanbestuur@brandweerzonecentrum.be

 • Een burger heeft de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Zij kunnen beslissingen van openbare besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Informatie over de wijze waarop dit kan bij de Vlaamse overheid is te vinden op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

In samenwerking met District09.