Context

Na de gasramp in Gellingen in 2004 werd beslist dat de brandweer hervormd moest worden. De brandweerhervorming moet zorgen voor een betere samenwerking tussen de brandweerkorpsen en dienstverlening voor de burger.

In 2007 werd een wet gepubliceerd die de krijtlijnen van de brandweerhervorming uiteen zette. Drie grote principes vormden de basis van deze kaderwet. Ten eerste dat de burger recht heeft op de snelste adequate hulp; ten tweede dat elke burger recht heeft op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde bijdrage en ten derde dat schaalvergroting noodzakelijk is. Naar aanleiding van die wet werd Zone Centrum opgericht. Deze zone groepeert 8 korpsen die samen 18 gemeenten beschermen.

De brandweerhervorming is stapsgewijs ingevoerd, met 1 januari 2015 als uiteindelijke officiële startdatum.

Het Zonecollege en de Zoneraad vormen samen met het Directieteam ( = de Technische Commissie) de ruggengraat van de organisatie. Meer weten? Lees hieronder verder. 

 

Zoneraad en zonecollege

Het bestuur van de zone bestaat uit de zoneraad en het zonecollege.

 

Directieteam

Het directieteam neemt organisatiebrede beslissingen. De leden vergaderen elke maand om de dagelijkse werking te verbeteren en grote projecten op te volgen. 

 

Lijst zonecollege en zoneraad

Hier kan je de lijsten (agendapunten) raadplegen van het zonecollege en de zoneraad

Andere pagina's onder Over de brandweer

Specialisatieteams

Doorheen de jaren heeft de brandweer er heel wat taken bijgekregen.

Taken

De brandweer wordt bijna automatisch geassocieerd met vuur, maar ze doet veel meer dan blussen alleen.

In samenwerking met District09.