Privacyverklaring

I. Wat is onze visie?

II. Welke persoonsgegevens verwerken we?

III. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

IV. Op basis van welke juridische grondslag verwerken we persoonsgegevens?

V. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

VI. Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

VII. Op welke rechten kan je een beroep doen?

VIII. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

IX. Kan ik een klacht indienen?

 

I. Wat is onze visie?

Bij Brandweerzone Centrum1 doen we steeds ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. In het kader van onze dienstverlening is het vaak noodzakelijk om verschillende persoonsgegevens van jou te verwerken. Net zoals bij alles wat we doen, gaan we ook hierbij steeds zorgvuldig en met respect voor jouw rechten te werk. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, meer bepaald met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘AVG’) en diens Belgische uitvoeringswetten.

Aan de hand van deze privacyverklaring willen we jou informeren over hoe Brandweerzone Centrum omgaat met jouw persoonsgegevens. Hierbij is het belangrijk dat enkele begrippen worden verduidelijkt:

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iemand identificeren of ons in staat stellen om jou te identificeren. Brandweerzone Centrum is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Zoals het begrip impliceert zijn wij dus verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en moeten wij verschillende verplichtingen uit de AVG naleven. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van de verwerking. Dit betekent dat wij bepalen waarom we persoonsgegevens verwerken en hoe we dit gaan doen. Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zal Brandweerzone Centrum soms een beroep doen op verwerkers. Dit zijn partijen die jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Brandweerzone Centrum.

Indien je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen zou hebben, kan je ons bereiken op:

Brandweerzone Centrum
Roggestraat 70
9000 Gent, België

dpo@bwzc.be

09 268 88 06

 

II. Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de doelstelling van de verwerking. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door Brandweerzone Centrum worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens;

 • Persoonlijke bijzonderheden;

 • Beroepsgegevens;

 • Elektronische identificatiegegevens;

 • Contactgegevens;

 • Woningkenmerken;

 • Rijkregisternummer;

 • Financiële identificatiegegevens;

 • Financiële transacties;

 • Gezondheidsgegevens;

 • Beeldopnamen;

 • Extra informatie die je zelf verschaft (aangezien je vaak de optie krijgt om ons extra informatie te verschaffen, heb je zelf in de hand welke extra persoonsgegevens je ons meedeelt).

Het merendeel van deze persoonsgegevens wordt verzameld in het kader van onze wettelijke opdrachten. Afhankelijk van de dienst die we jou verlenen, kunnen dus verschillende persoonsgegevens worden verzameld. Indien je bijvoorbeeld gebruik maakt van het E-loket, zullen we je vragen om jouw identificatiegegevens en contactgegevens mee te delen. Deze gegevens kunnen achteraf ook worden verwerkt omwille van facturatiedoeleinden. Op onze website kan je ook aanvraagformulieren terugvinden waarbij we naar jouw persoonsgegevens vragen om gevolg te kunnen geven aan jouw aanvraag. Het rijksregisternummer verwerken we in het kader van facturatie. Brandweerzone Centrum heeft hiervoor de noodzakelijke toestemming verkregen.

III. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Binnen Brandweerzone Centrum zijn er verschillende doelstellingen waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Het grootste deel van deze doelstellingen kadert binnen de wettelijke verplichtingen die op Brandweerzone Centrum rusten.

Volgende doelstellingen komen voort uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid:

 • De redding van en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun goederen (o.a. via het E-loket);

 • De dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskunde hulpverlening;

 • De bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen;

 • De bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip van radioactieve stoffen en ioniserende straling;

 • Logistieke ondersteuning;

 

Proactie, preventie, preparatie, uitvoering, beheer en evaluatie maken allemaal deel uit van bovenstaande doelstellingen.

Zoals je kan zien verwerken we vooral persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van onze dienstverlening. Voor een niet-limitatief overzicht van welke diensten Brandweerzone Centrum allemaal levert, kan je het retributiereglement raadplegen.

Daarnaast kan Brandweerzone Centrum ook persoonsgegevens verwerken omwille van volgende doelstellingen:

 • Beveiliging en bewaking (camerabewaking vindt plaats op het grondgebied van Brandweerzone Centrum ter beveiliging en bewaking);

 • Facturatie;

 • Leveranciersbeheer;

 • In het kader van een samenwerking;

 • Registratie op onze website;

 • Bezoek aan de kazerne;

 • De aanvraag van een oefening;

 • In het kader van openbaarheid van bestuur;

 • De organisatie van studentenjobs en stages;

 • Klachtenbeheer;

 • Rekrutering;

 • Optimalisatie van onze dienstverlening.

Ten slotte kan je steeds contact opnemen met Brandweerzone Centrum indien je vragen hebt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren (telefonisch, via het contactformulier op de website, e-mail, in persoon, ..). Je bepaalt zelf welke persoonsgegevens je hierbij aan ons meedeelt. Meestal zullen we jouw identificatiegegevens en contactgegevens verwerken zodat we jou zo goed mogelijk kunnen bijstaan bij jouw vraag.

IV. Op basis van welke juridische grondslag verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens niet zomaar. Brandweerzone Centrum heeft verschillende wettelijke verplichtingen die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens verwerkt moeten worden in het kader van onze dienstverlening. Zo zullen bijvoorbeeld persoonsgegevens die verzameld worden naar aanleiding van een brand hoofdzakelijk worden verwerkt op basis van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Naast de wettelijke verplichtingen die op Brandweerzone Centrum rusten, kunnen we ook persoonsgegevens verwerken in het algemeen belang. In sommige gevallen verwerken we jouw persoonsgegevens ter uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of op jouw verzoek tot het nemen van maatregelen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. Zo zullen de contactgegevens van leveranciers verwerkt worden op basis van deze grondslag. Ten slotte kunnen we ook steeds persoonsgegevens verwerken indien je ons daarvoor de toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan je altijd opnieuw intrekken.

V. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

De werknemers van Brandweerzone Centrum hebben toegang tot jouw persoonsgegevens indien dit nodig is voor de verwerking ervan (‘need-to-know principe’). Deze werknemers zijn allemaal gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Brandweerzone Centrum verkoopt jouw persoonsgegevens nooit door aan derden. Daarnaast geven we jouw persoonsgegevens niet door aan landen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij hiervoor wettelijke verplichtingen bestaan of adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen.

In sommige gevallen doen we een beroep op verwerkers bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Zo schakelen we verwerkers in omwille van ICT-technische en hostingdoeleinden, administratieve doeleinden, communicatiedoeleinden, facturatiedoeleinden, analytische doeleinden, logistieke doeleinden, selectiedoeleinden, ... Deze verwerkers leveren veelal de geautomatiseerde systemen waarvan Brandweerzone Centrum gebruik maakt bij de verwerking van persoonsgegevens. Met deze verwerkers worden overeenkomsten afgesloten waarbij wordt vastgelegd dat zij de persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de toepasselijke regelgeving en de contractuele bepalingen.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook delen met andere overheidsinstanties en gerechtelijke instanties indien hiervoor de noodzaak of wettelijke verplichting bestaat.

VI. Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Bij Brandweerzone Centrum nemen we gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang of wijziging, bekendmaking en onrechtmatig gebruik. Dit betekent dat we, onder andere, zowel IT-technische maatregelen nemen, als maatregelen die de toegang tot persoonsgegevens controleren.

VII. Op welke rechten kan je een beroep doen?

In overeenstemming met de AVG heb je verschillende rechten waarop je een beroep kan doen.

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om te weten of Brandweerzone Centrum al dan niet jouw persoonsgegevens verwerkt en om inzage te verkrijgen in deze verwerking. Deze inzage kan betrekken hebben op verschillende aspecten van de verwerking: verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën ontvangers, ..

 

 • Recht op rectificatie

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren. Je kan daarnaast ook vragen om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 

 • Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen kan je ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Deze situaties worden limitatief opgesomd in de AVG:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;

 • Je trekt jouw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere verwerkingsgrond waarop Brandweerzone zich kan beroepen voor de verdere verwerking;

 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende gerechtvaardigde gronden waarop Brandweerzone Centrum een beroep kan doen voor de verdere verwerking;

 • De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;

 • Jouw persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Brandweerzone Centrum rust;

 • Jouw persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Deze gevallen zijn echter niet van toepassing voor zover de verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang;

 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 • Recht op beperking van de verwerking

De AVG voorziet in een recht op beperking in specifieke gevallen. Wanneer je van dit recht gebruik maakt, mogen wij jouw persoonsgegevens enkel bewaren en niet verder verwerken, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

 

 • Recht op overdraagbaarheid

Indien we jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, kan je ons vragen om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

 

 • Recht op bezwaar

Indien Brandweerzone Centrum jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang, kan je hiertegen bezwaar maken op grond van jouw specifieke situatie. Brandweerzone Centrum zal de verwerking van persoonsgegevens stoppen, tenzij we dwingende rechtvaardigingsgronden kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, of in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

VIII. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Brandweerzone Centrum per brief naar DPO, Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70, 9000 Gent, België of via e-mail naar dpo@bwzc.be. Wanneer je gebruik maakt van deze rechten zal Brandweerzone Centrum je vragen om je identiteit te verifiëren. We beantwoorden jouw aanvraag binnen een maand na ontvangst.

IX. Kan ik een klacht indienen?

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we je om eerst met ons contact op te nemen zodat we samen kunnen bekijken hoe we je kunnen helpen. Het staat je echter steeds vrij om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht neer te leggen (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

1 Ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als ‘Hulpverleningszone Centrum’, Roggestraat 70, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0500.927.497.

In samenwerking met District09.